Notification

1- Tạo Note Của Riêng Bạn.

2- Gửi Link Cho Người Nhận.

3- Note Sẽ Bị Xóa Ngay Khi Có Người Đọc Được nó.